เมืองนาราเป็นอีกเมืองของญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเยือนกันมากมายในทุกๆปี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนาราก็คือ วัดไทโดจิ วัดใหญ่แห่งทิศตะวันออก ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

วัดไทโดจิแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี .. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนารุ่งเรือง และมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดไทโดจิแห่งนี้เองก็เปรียบเสมือนศูนย์กลางของวัดทั้งหมดในประเทศค่ะ ทำในรัฐบาลต้องย้ายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี .. 784 เพื่อลดบทบาทของวัดลง

สิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญของวัดไทโดจิแห่งนี้ก็คือ วิหารไม้ ไดบุตสึเดน ที่ว่ากันว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมที่โดนทั้งแผ่นดินไหว และไฟไหม้จากสงครามไป

ภายในวิหารไดบุตสึเดนแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ไดบุตสึ หรือ องค์พระไวโรจนะพุทธเจ้า ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าที่มี รัศมีส่องสว่างไปทั่วจักรวาลดุจดังพระอาทิตย์ โดยนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าจักรพรรคิโชมู ได้สั่งให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นเพื่อป้องกันไข้ทรพิษซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเสียชีวิตลงไปเป็นจำนวนมาก

หลวงพ่อโตไดบุตสึเอง เป็นหนึ่งในรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ด้วยเหตุแผ่นดินไหว ทำให้เศียร์พระพุทธรูปหล่นลงมา และสงครามก็ทำให้เกิดความเสียหายตามร่างองค์พระเป็นอย่างมาก จึงถูกตกแต่งใหม่อย่างง่ายๆในยุคเอะโดะ และในยุคเมจิและโชวะได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่อีกครั้ง ปัจจุบันรูปปั้นหลวงพ่อโตมีความสูงกว่า 16 เมตรและประกอบด้วยทองคำ 437 ตันค่ะ

อีกหนึ่งที่ที่คนสนใจกันมากก็คือ เสาไม้ยักษ์ ซึ่งฐานรอบเสามีขนาดเท่ากับ รูจมูกของหลวงพ่อโต และด้านล่างเสาก็มีช่องขนาดไม่ใหญ่มากอยู่ ทำให้มีความเชื่อว่าหากใครสามารถรอดผ่านช่องนี้ไปได้ก็จะสามารถตรัสรู้ได้ในชาติหน้าค่ะ ทำให้มีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยที่ไปรอรอดช่องนี้

รอบๆวัดวัดโทไดจิมักจะเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก และร้านขนมเซนเบ้ ซึ่งเป็นขนมสำหรับน้องกวาง ให้นักท่องเที่ยวได้ให้ขนมกวางที่เดินปะปนอยู่ ทำให้วัดโทได้จิคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษาอยู่ตลอด