Chiayi

TAIWANTRAVEL GUIDE

ฉลองปีใหม่ที่ไต้หวัน: ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อาลีซาน ต้อนรับปีที่ดี

กิจกรรม (หรือจะเรียกว่าความเชื่อเลยก็ได้) อย่างหนึ่งที่มักนิยมทำกันในวันปีใหม่ทั่วโลกคือ ก