farm

AttractionTAIWAN

ออกจากไทเปไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ที่ 7 แลนด์มาร์คธรรมชาติในเมืองไทจง

ไทจง (Taichung) เป็นอีกหนึ่งเมืองน่าเที่ยวของไต้หวัน เดินทางจากไทเปได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน