KKday Thailand Blog

Hanjeungmak

KOREA

5 กิจกรรมใหม่ๆที่ต้องลองเมื่อไปเที่ยวเกาหลี

ไม่ว่าจะไปเกาหลีกันมาแล้วกี่ครั้ง แต่ถ้ายังไม่ได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้ ก็ยังถือว่ามาไม่ถึง! KK