history sites

AsiaTRAVEL GUIDE

เก็บ 4 สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในนครโฮจิมินห์ภายในครึ่งวัน

นครโฮจิมินห์ หรือโฮจิมินห์ ซิตี้ (Ho Chi Minh City) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า ไซง่อน (Sai