we care

news

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสกับ KKday ในโครงการ We Care: You Book We Donate

KKday ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศกัมพูชา กับโครงการ We C